Verkiezingen voor de deur: wat zegt de politiek over de wolf?

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur is het belangrijk om te kijken naar de aandacht voor de wolf, en als afgeleide daarvan de moeflon, in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Gelderland. De moeflonpopulatie in Gelderland staat zwaar onder druk sinds  wolven weer in aantal opdoken in ons landschap. Er liepen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe bijvoorbeeld ongeveer 340 moeflons in het natuurgebied. De moeflon eet grove den. Met als gevolg dat zonder deze schapensoort de heide overwoekert wordt en het natuurgebied juist biodiversiteit verliest. De wolf draagt zo bij aan een vermindering van de biodiversiteit, omdat het roofdier het ecosysteem verstoort.

Nadat de eerste wolf in augustus 2021 opdook in het natuurgebied halveerde het aantal wilde schapen snel Nu wordt gevreesd voor de gehele populatie. De inmiddels 7 wolven  in dit kleine natuurgebied richten een heuse slachting aan onder de moeflons. De moeflon schreeuwt om hulp!

Wordt deze schreeuw door de politieke partijen in de provincie gehoord met de verkiezingen voor deur? De provincie heeft een sleutelrol in het organiseren van verantwoord beheer van het kleine aantal wolven dat voor problemen zorgt voor boeren, hobbyveehouders en natuurbeheerders. Wij hebben de verkiezingsprogramma’s voor u doorgenomen:

(Telefoon horizontaal draaien voor duidelijk overzicht, beste weergave op PC of laptop)

 • wolf en moeflon niet genoemd
 • wolf en moeflon niet genoemd
 • wolf en moeflon niet genoemd
 • Welkom voor de wolf  De wolf is teruggekeerd in ons land. Wat ons betreft is de wolf welkom, evenals de lynx en de goudjakhals. Door het aaneensluiten van leefgebieden, ook over provincie- en landsgrenzen heen kunnen deze dieren zich weer permanent in Nederland vestigen. Zo krijgen o.a. herten en zwijnen weer een natuurlijke vijand en kan hun aantal beter in balans blijven.
 • De provincie kan door goede informatievoorziening onnodige zorgen bij inwoners wegnemen. We willen dat de provincie helpt dierenleed te voorkomen en alle gehouden hoefdieren in Gelderland helpt beschermen tegen de wolf. Daarom moet de subsidieregeling voor wolfwerende omheining worden uitgebreid naar alle bedrijfs- en hobbymatig gehouden hoefdieren.
 • Gedupeerde schapenhouders die adequate maatregelen hebben genomen hebben recht op een vergoeding, als toch schade ontstaat. Het ligt voor de hand om (opnieuw) te streven naar een natuurverbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.
 • Gezonde natuur betekent ten slotte ook een gezonde wildstand. Gelderland heeft naast groot wild ook steeds meer grote roofdieren als de wolf in de provincie. Daardoor komt het bestaande wildbeheer onder druk te staan. Er is een wildbeheereenheid nodig die op zoek gaat naar een nieuw evenwicht.
 • We voltooien het Gelders natuurnetwerk, zodat er een aaneengesloten netwerk van natuur ontstaat waarbinnen (groot)wild zich kan verspreiden. Dat is goed voor de wildstand en de biodiversiteit.
 • De wildbeheereenheid gaat actief werken aan een natuurlijk evenwicht tussen wilde grazers en roofdieren.
 • Toestaan dat op de wolf gejaagd kan worden.
 • Wellicht zorgt de komst van de wolf voor een lagere noodzaak om de populaties van herten en zwijnen bij te sturen. De discussie over de beste vorm van faunabeheer moet dus starten bij de draagkracht van een gebied en de vraag hoeveel schade en natuurlijke sterfte door voedseltekorten we accepteren.
 • Goede monitoring van de wolf is belangrijk. Enerzijds als het gaat om de aantallen en anderzijds als het gaat om de effecten van de wolf op fauna, maar ook op de mens en landbouwhuisdieren. Om goed zicht te krijgen op het aantal wolven is het belangrijk dat niet alleen DNA gebruikt wordt om aantallen vast te stellen maar ook gebruik te maken van waarnemingen. Beide uitgangspunten zijn bepalend voor het beperken van de beschermde status van de wolf
 • Een regeling die het boeren makkelijker en goedkoper maakt om wildschade te kunnen opgeven (inclusief schade door de wolf);
 • Goede voorlichting aan eigenaren van (kleine) landbouwhuisdieren over het beschermen van hun dieren tegen de wolf;
 • De Gelderse PVV is trots op onze Gelderse boeren! Zij verdienen een prominente plek in ons landschap. Zij zijn een grote economische factor. Zij zijn een gezichtsbepalend onderdeel van onze Gelderse cultuur.
 • Wie wil er nu niet de koe in de wei? De weidegang van het vee dient dan ook behouden te blijven.
 • De SP is blij dat een aantal bijzondere diersoorten zijn gebleven en een aantal anderen terug zijn in Gelderland: edelherten, wilde zwijnen, otters, bevers en de wolf. De wolf is een onderdeel van de Nederlandse natuur en dat zorgt voor een natuurlijkere balans. De wolf is een Europees beschermde soort en de SP ondersteunt de voorstellen om te tornen aan de beschermde status van de wolf niet. Wel denken we dat er meer moet gebeuren om overlast te voorkomen.
 • De SP pleit voor maatregelen om conflicten tussen mens en wolf te vermijden. De provincie moet zorgen voor ruimhartige schadevergoeding maar vooral een bijdrage leveren aan preventie, bijvoorbeeld door verplaatsbare afrastering en kudde beschermende honden, om een wolf ergens weg te houden.
 • In Gelderland is geen ruimte voor de wolf.
  Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
  Toelichting: de SGP denkt dat in Gelderland de wolf niet tot haar recht kan komen. Ook de wolf zelf zou beter af zijn als er meer ruimte zou zijn. Ons land leent zich hier niet voor. Daarnaast groeit de populatie snel, evenals de schade. De veiligheidsbeleving van inwoners in Gelderland neemt af door de aanwezigheid van de wolf.
 • De wolf moet de ruimte krijgen, ook als dat ten koste gaat van toerisme op de Veluwe.
  Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
  Toelichting: ook toerisme legt een grote druk op de natuur. Voor de SGP is het belangrijk dat onze inwoners ook van de natuur moeten kunnen genieten op een eenvoudige en toegankelijke wijze. Geen grootschalig en commercieel toerisme, maar kleinschalige recreatie.  Beperken van het grootschalige toerisme ten gunste van de wolf is denkbaar.
 • De wolf heeft zich permanent in Gelderland gevestigd. Wolven zijn een verrijking van de natuur in Nederland, en de Veluwe in het bijzonder, en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Schapenhouders en boeren krijgen voorlichting en steun bij maatregelen om hun dieren te beschermen. De wolf behoudt zijn beschermde status en de Veluwe wordt erkend als onderdeel van zijn leefgebied. De provincie verstrekt geen ontheffingen om handhavers de wolf te laten afschrikken.
 • De komst van de wolf in Nederland geeft veel stof voor discussie en de primaire emotie is, dat het dier bloeddorstig is, een gevaar voor recreanten vormt en veel schade toebrengt aan landbouwdieren en hobbydieren. De wolf is een natuurlijke predator. Ook in Nederland staat de wolf aan de top van de natuurlijke voedselketen. Zijn aantal reguleert de natuur zelf en het optimale aantal blijft van nature begrensd en vindt een passend evenwicht in onze natuur en het Nederlandse landschap. De wolf “integreert” in zijn natuurlijke habitat, waardoor bij everzwijnen, edelherten en ander groot- en klein wild een grotere natuurlijke zelfregulatie het gevolg is en snel een natuurlijk evenwicht wordt bereikt. Ook zal de wolf een essentiële bijdrage leveren aan het herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit (flora en fauna).
 • De wolf is nieuw en dat levert zorg bij boeren en recreanten. Naast hierover goed nadenken, hoe we deze kwesties oplossen, dient de overheid erop toe te zien, dat de boeren en buitenlui met grond, hun vee goed afschermen. Tot op heden is dit nog onvoldoende uitgevoerd. 50PLUS wenst provinciale subsidies in te zetten om de landbouwgebieden en grond van hobbyboeren optimaal af te zetten met daartoe geschikte afrastering. Eventuele schade, die in de tussentijd nog aantoonbaar plaatsvindt, dient te worden vergoed. 50PLUS respecteert het nationaal en internationaal recht. De wolf is aangewezen als strikt beschermde soort in Verdrag van Bern, de Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.
 • Geen aandacht voor de wolf of de moeflon.
 • Vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de (landbouw-)huisdieren van boeren en plattelanders wil BBB zo snel mogelijk actie van de landelijke en provinciale overheid. De analyses van de schade en het zo koppelen van de juiste wolf aan een aanval, kan zo maar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen. BBB wil dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn maar stelt ook een aantal korte termijn maatregelen voor:
  •  BBB vraagt daarom om snellere DNA-analyse, maximaal binnen 2 weken;
  • BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden & koeien (en niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten);
  • BBB wil dat de provincies (via het Interprovinciaal Overleg IPO) een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouw-)huisdieren vergrijpen;
 • BBB stelt daarnaast voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot dusdanig te herzien c.q. aan te vullen, dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouw-) huisdieren afgeschoten kunnen worden, om verdere escalatie te voorkomen

VAN STRIKTE BESCHERMING NAAR VERANTWOORD BEHEER VAN DE WOLVENPOPULATIE IN NEDERLAND

Aan de terugkomst van de wolf naar ons land zitten vele kanten, waarbij de negatieve aspecten steeds meer op de voorgrond komen. Ook onze moeflon moet het zwaar ontgelden. Op het bespreekbaar maken van deze negatieve aspecten rust een groot taboe. Dat willen wij doorbreken. Straks denken we: hadden we maar eerder durven besluiten!

Andere EU-lidstaten hebben hier al een besluit over genomen! In Zweden mogen dit jaar 75 wolven gedood worden. Men vindt dat de jacht noodzakelijk is om de groei van de wolvenpopulatie te vertragen. Dit in navolging van andere EU-lidstaten, zoals Bulgarije, Finland, Duitsland, Italië, Kroatië, Portugal, Roemenië en Slowakije. Deze landen zijn ons een stap voor.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen willen wij met deze campagne het taboe onder de aandacht brengen van de politiek, de media en de Nederlandse bevolking. Met maar één doel: van strikte bescherming naar verantwoord beheer van de wolvenpopulatie in Nederland!

Binnenkort worden er nieuwe coalitieakkoorden gesmeed in de provincies. Het beheer van de wolvenpopulatie moet in de provincies onderdeel worden van de nieuwe coalitieakkoorden. Zonder taboe!

Lees hier alles waar wij voor staan.

 

 

Vorig bericht
Steun voor de wolf op laagste niveau ooit, waar komt dat door? – Hart van Nederland
Volgend bericht
Wolf blijft voorlopig buiten schot – De Stentor